TKP HEADLINE

“วัดพระธาตุบุญร่มเย็น”โบราณสถานของตำบลแม่ข้าวต้ม

 กิจกรรมก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล สายใยวัฒนธรรม”คำขวัญของตำบลแม่ข้าวต้ม ตำบลแม่ข้าวต้ม เป็นอีกตำบลหนึ่งในเขตอำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งเป็นตำบลที่อยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงรายพอสมควร นับเป็นเขตชนบทก็ว่าได้ การดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชนจึงมีกลิ่นไอของชนบทอยู่ และยังคงประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมเอาไว้ และเป็นตำบลที่มีแหล่งท่องเทียวและภูมิปัญญาที่หลากหลาย เพราะมีประชาชนหลายกลุ่ม หลายภาษา และหลายชนชาติ จึงมีจุดเด่นเฉพาะตัว สามารถเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงรายได้ ซึ่งในครั้งนี้ ผมจะกล่าวถึง วัดพระธาตุบุญร่มเย็น ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของตำบลแม่ข้าวต้ม อ่านเพิ่มเติม


กศน.ตำบลบ้านดู่ แหล่งเรียนรู้ที่ครบครัน

 กศน.ตำบลบ้านดู่ ได้รับความอนุเคราะห์ จากคณะกรรมการหมู่บ้านให้ใช้พื้นที่อาคารในวัดบ้านดู่ (หมู่ที่ 3) ตำบลบ้านดู่ อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเดิมเคยเป็นอาคารปริยัติธรรม ในวัดบ้านดู่ ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษา เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตของประชาชนในชุมชน อ่านเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์จากผ้าปักชนเผ่า

 ผ้าม้ง เป็นผ้าปักชนเผ่า ที่มีลวดลาย สีสัน ที่เป็นเอกลักษณ์ สวยงามสะดุดตาแก่ผู้พบเห็น การนำผ้าปักชนเผ่ามาสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย และแปลกใหม่ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผ้า ให้มีความน่าสนใจเหมาะสำหรับเป็นของขวัญหรือของฝากในโอกาสสำคัญ นางสาวมาไลลักษณ์ แสงเสรีธรรม จึงได้รับแรงบันดาลใจ มาจากลวดลายผ้าทอชนเผ่าและลวดลายผ้าปักชนเผ่าที่มีสีสันและลวดลายที่หลากหลาย มาสร้างเป็นเครื่องประดับ เช่น ต่างหู สร้อย เข็มขัด จากผ้าปักชนเผ่าฯลฯ อ่านเพิ่มเติมอาชีพการทอเสื่อกก ตำบลสันมะค่า อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย

 การทอเสื่อกก เป็นภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นในตำบลสันมะค่า ที่นำเอาต้นกกมาแปรสภาพให้เป็นเส้น ย้อมสี แล้วสานทอให้เป็นแผ่นผืน เพื่อนำมาใช้ปูลาดรองนั่งหรือนอน หรือทำธุรกรรมต่างๆ ตลอดจนทำพิธีกรรมทางศาสนาและความเชื่อ เสื่อกก เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปทั้งในประเทศหรือ ต่างประเทศ ทั้งนี้เพราะต้นกกเป็นพืชธรรมชาติที่ขึ้นอยู่ทั่วทุกภูมิภาค และภูมิปัญญาของคนในท้องถิ่นที่นำต้นกกมาแปรสภาพก็มีลักษณะคล้ายกัน หรือได้อิทธิพลทางความคิดจากกันและกัน ทำให้เสื่อกกถูกจัดได้ว่าเป็นปัจจัยจำเป็นอย่างหนึ่ง ต่อการดำรงชีวิตของผู้คนในอดีต อ่านเพิ่มเติมวัดบ่อน้ำทิพย์.....อันซีนล้านนาแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ขึ้นชื่อ

 บ่อน้ำทิพย์ ตั้งอยู่ภายในวัดบ่อน้ำทิพย์ บ้านแม่หะ หมู่ 3 ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งของตำบลท่าข้าวเปลือก ซึ่งแต่เดิมน้ำชาวบ้านได้พากันไปตัดไม้ พบบ่อน้ำมีน้ำชุ่มปกคลุมด้วยใบไม้ สังเกตเห็นนกสัตว์นานาชนิดลงมากินเป็นประจำปรากฏมีน้ำใสเย็นเป็นที่น่าแปลกใจว่ากลางห้วยแล้งมีน้ำออกหลังจากนั้นก็ได้บอกกล่าวแก่คนทั่วไป อ่านเพิ่มเติมจักสาน....หัตถกรรมภูมิปัญญาของชุมชน

การจักสาน เป็นงานหัตถกรรมอย่างหนึ่ง ที่แสดงให้เห็นภูมิปัญญาอันเฉลียวฉลาดของคนในท้องถิ่น ที่ใช้ภูมิปัญญาสามารถนำสิ่งที่มีอยู่ในชุมชนมาประยุกต์ทำเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันซึ่งมีประโยชน์ในการดำรงชีวิต

นอกจากนี้งานจักสาน ยังถือเป็น งานศิลปะอย่างหนึ่ง เพราะจะต้องสร้างงานที่ออกมาจากจิตใจที่รักในงาน สร้างสรรค์ จรรโลงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมในท้องถิ่น มีความพยายาม ความฉลาดหลักแหลม ประยุกต์พัฒนารูปแบบให้ดีขึ้น โดยไม่ทิ้งความรู้และภูมิปัญญาเดิมของท้องถิ่น แสดงถึงวิถีชีวิตของคนแต่ละท้องถิ่นได้ทำให้รู้ว่างานที่ทำออกมานั้น มาจากที่ใด อ่านเพิ่มเติมวัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม.....วัดแห่งการเรียนรู้ต่างนิกาย

 วัดหมื่นพุทธเมตตาคุณาราม เป็นวัดฝ่ายมหายาน สังกัดคณะสงฆ์จีนนิกายแห่งประเทศไทยและเป็นวัดเดียวในเขตจังหวัดภาคเหนือ ตั้งอยู่ที่ บ้านป่าไร่ ตำบลท่าข้าวเปลือก อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย สืบเนื่องด้วยในเขตจังหวัดภาคเหนือ ยังไม่เคยปรากฏมีวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกายมาก่อน พระเดชพระคุณพระมหาคณาจารย์จีนธรรมสมาธิวัตร (ท่านเจ้าคุณเย็นเต็ก) เจ้าคณะใหญ่สงฆ์จีนนิกาย จึงได้ดำริหาทำเลที่เหมาะสมเพื่อสร้างวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกายขึ้น โดยได้เลือกชัยภูมิสถานที่ปัจจุบันนี้เป็นที่ตั้งวัดฝ่ายสงฆ์จีนนิกาย เพื่อให้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ให้เป็นสถานที่ประกอบศาสนกิจของพระสงฆ์จีนนิกาย ตลอดถึงเป็นสถานที่บำเพ็ญบุญกุศลและการประพฤติปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไป
อ่่านเพิ่มเติมข้อคิดเห็นจากเครือข่าย TKP

 
Copyright © 2018 ศูนย์ข้อมูลความรู้ประชาชนจังหวัดเชียงราย. Designed by OddThemes > Developed by mediathailand